jump to content

Amdanom ni

Bydd yr Ysgol o fudd i ymarferwyr gofal cymdeithasol a'r sector gofal cymdeithasol o ran eu cynorthwyo i ddatblygu eu dyheadau ymchwil ac ymarfer ar sail tystiolaeth, a bydd o fudd i ddarparwyr ymchwil wrth eu cefnogi i ymgysylltu gyda'r sector gofal cymdeithasol i ddarparu ymchwil sy'n cyflawni gwahaniaeth gwirioneddol a pharhaus. Mae hyn yn cynnwys ansawdd gofal, a gwelliannau mewn meysydd blaenoriaeth a adnabuwyd. Bydd gweithgareddau'r Ysgol yn goleuo gwelliannau o ran cyflawni gofal cymdeithasol o ansawdd ar gyfer plant, pobl ifanc ac oedolion fel yr amlinellir yn Neddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 gyda'i ffocws ar lesiant, pobl, atal ac integreiddio.

Meithrin gallu ymchwil

Mae meithrin gallu ymchwil yn broses ddeinamig dros amser, sy’n adeiladu ar yr hyn sy’n gweithio’n dda er mwyn cryfhau ymchwil perthnasol o ansawdd sydd yn gwneud gwahaniaeth i bolisi ac ymarfer. Mae hyn yn cynnwys creu'r gallu i ymchwil i ymateb i egin-faterion ac anghenion.

Yn Ysgol Ymchwil Gofal Cymdeithasol Cymru bydd meithrin gallu yn digwydd ar dair lefel gydberthynol:

 a) Cryfhau Gwybodaeth a galluoedd unigol i ddefnyddio tystiolaeth ymchwil mewn polisi ac ymarfer, llunio cwestiynau ymchwil ac ymgymryd ag ymchwil (e.e. sgiliau a gwybodaeth gweithlu gofal cymdeithasol, staff y sector gwirfoddol, ymchwilwyr prifysgol);

 b) Cryfhau Galluoedd sefydliadol i greu a chynnal amgylcheddau ymchwil cymdeithasol sydd wedi eu seilio ar ddulliau ble gall tystiolaeth oleuo polisi ac ymarfer;

 c) Cryfhau Prosesau sefydliadol i gefnogi agenda ymchwil gofal cymdeithasol parhaus a mobileiddiad gwybodaeth effeithiol (e.e. dyrannu adnoddau, polisïau a gweithdrefnau, cysylltiadau).

Mae strategaeth fanwl yr Ysgol i’w chael ar y dudalen Adnoddau.

 

 Yr Egwyddorion sy’n Goleuo Gwaith yr Ysgol yw:

Gweithredu ar draws Cymru gyfan gan gydnabod unigrywiaeth ddiwylliannol ac amrywiaeth ar draws y wlad

Gwerthfawrogi gwahanol ffurfiau ar wybodaeth – ymchwil systematig, doethineb ymarferwyr a gwybodaeth sefydliadol a phrofiad gwirioneddol y bobl sy’n mynd i’r afael â gofal cymdeithasol a chefnogi eu teuluoedd

Adeiladu galluedd (ar lefel unigol, sefydliadol a chyfundrefnol)

Ymgysylltu â’r cyhoedd yng Nghymru, a’u cynnwys

Cydweithio a phartneriaethau

Meddwl trwy gymhlethdod a thrwy systemau

 

Ymglymiad a Chynnwys y Cyhoedd

Nod yr Ysgol yw arwain trwy esiampl wrth hwyluso, datblygu a hyrwyddo ymglymiad arloesol a llawn gan y cyhoedd ym mhob agwedd briodol o ymchwil gofal cymdeithasol yng Nghymru. Mae aelodau o’r cyhoedd, a recriwtiwyd drwy’r Rhwydwaith Cynnwys Pobl, yn eistedd ar Grŵp Ymgynghorol yr Ysgol, a’r grŵp yma sy’n darparu cyfeiriad strategol yr Ysgol. Hefyd mae gan yr Ysgol rwydwaith o ‘Gyfeillion yr Ysgol’. Nod y rhwydwaith yma yw annog cynnwys y cyhoedd yng ngwaith yr Ysgol drwy gyfathrebu’n rheolaidd i dynnu sylw at ddigwyddiadau sydd ar ddod, newyddion a chyfleodd i gymryd rhan. Ychwanegwch eich manylion ar waelod y dudalen i ddod yn un o ‘Gyfeillion yr Ysgol’.

 

Datblygu Ymarfer a Gyfoethogir gan Dystiolaeth:

Goleuir gwaith yr ysgol gan y dull o Ddatblygu Ymarfer a Gyfoethogir gan Dystiolaeth (DEEP – Developing Evidence Enriched Practice). Mae’r dull yma o weithredu yn un gwerthfawrogol, cydweithredol  a democrataidd o ddarganfod, archwilio a defnyddio ymchwil ochr yn ochr â gwybodaeth gyd-destunol wrth ddatblygu gwasanaethau a gweithlu.

Datblygwyd y prosiect DEEP drwy waith partner gyda Cydweithredfa Ymchwil Academaidd Gofal Cymdeithasol Cymru Gyfan (ASCC), Sefydliad Ymchwil ac Arloesi mewn Gwasanaethau Cymdeithasol (IRISS), Sefydliad Joseph Rowntree (JRF) a chwe safle ymarfer (pump yng Nghymru ac un yn yr Alban). Yn arwain ar y prosiect peilot yma roedd Prifysgol Abertawe, gan ddilyn egwyddorion deialog, ffynonellau gwybodaeth lluosog a chydweithio.

Cliciwch yma am ragor o wybodaeth.  

 

Ariennir â balchder gan

&