jump to content

Canllawiau Arfer Da - My Home Life Cymru

Canllawiau Arfer Da - My Home Life Cymru

Dros y degawd diwethaf mae My Home Life wedi datblygu enw da rhyngwladol am hwyluso newid diwylliannol cadarnhaol a galluogi cartrefi gofal i broffesiynu a mynegi eu harbenigedd. Dros 2016, fe wnaeth My Home Life rannu ei ddysgu dros y degawd diwethaf trwy gyfres o canllawiau arfer da.

Aros ar fy Nhraed - Canllaw Ymarfer ar gyfer Cartrefi Gofal 2018

Mae My Home Life Cymru wedi bod yn gweithio ar brosiect o’r enw ‘Codi Ymwybyddiaeth o Atal Cwympiadau mewn cartrefi gofal’ wedi’i gyllido gan Lywodraeth Cymru. Cynhyrchon ni fwletin yn Ebrill 2018 i agor y sgwrs a gwahodd rheolwyr cartrefi gofal a staff i un o’n pedwar diwrnod rhwydweithio gyda’r bwriad o gyd-gynhyrchu canllaw ymarfer gorau wedi’i ysgrifennu gan gartrefi gofal ar gyfer cartrefi gofal yng Nghymru.

Cafodd y digwyddiadau rhwydweithio eu mynychu gan 51 o staff cartrefi gofal o 22 cartref gofal, pob un ohonyn nhw’n fodlon I rannu eu harbenigedd a hanesion o ymarfer da o’u cartrefi. Gofynnon ni iddyn nhw am eu profiadau a beth maen nhw’n gwneud i gefnogi preswylwyr i aros yn weithredol, mewn ffyrdd sy’n gywir iddyn nhw.

O'r gwaith hwn, rydym wedi cynhyrchu canllaw ymarfer gorau sydd wedi cael ei ysgrifennu gyda lleisiau’r cartrefi gofal drwyddi draw.

Cefnogi diwedd bywyd da -Canllaw arfer da rhif 6

Ariennir â balchder gan

&