jump to content

Holi | Ymchwil cydgynhyrchiol yng Nghymru

Holi  |  Ymchwil cydgynhyrchiol yng Nghymru

Ymchwilio i gydgynhyrchiant, a chydgynhyrchu ymchwil

 

 

Ein diben

Ein huchelgais yw sicrhau bod Cymru'n arweinydd byd-eang ym maes ymchwilio i gydgynhyrchiant a chydgynhyrchu ymchwil. Rydym yn helpu Cymru i gyflawni hyn drwy gysylltu pobl, rhannu syniadau, gofyn cwestiynau pwysig, a datblygu prosiectau.

 

Pwy ydyn ni?

Mae ‘Holi’ yn grŵp o wahanol bobl o bob cwr o Gymru, sydd â diddordeb mewn ymchwilio i gydgynhyrchiant a chydgynhyrchu ymchwil. Mae gennym ni wahanol gefndiroedd proffesiynol: cynghorau lleol, elusennau, prifysgolion, gwasanaethau cyhoeddus, grwpiau ymgyrchu, a mudiadau sy'n gweithio gyda grwpiau penodol o bobl. Mae'n diddordebau ni naill ai'n rhai hollol ymarferol, neu'n canolbwyntio ar bolisi, neu'n rhai damcaniaethol yn bennaf – a phopeth yn y canol. Rydym yn rhoi o'n hamser i ‘Holi’ oherwydd hoffem wella'r cysylltiadau rhwng pobl wrth iddynt weithio, meddwl, trafod, a chyflawni pethau yn yr holl wahanol feysydd hyn.

 

Sut mae'r grŵp yn gweithio?

Mae'r grŵp yn gweithio fel man cyfarfod ar gyfer pobl a syniadau – ffordd o rannu cynlluniau, arbenigedd, problemau, a blaenoriaethau sy'n gysylltiedig â chydgynhyrchu. Ein huchelgais yw adlewyrchu amrywiaeth Cymru o ran cefndir proffesiynol ac ethnig. Mae'n bwysig, yn ein barn ni, ein bod ni'n cyfuno cynifer o wahanol gefndiroedd a safbwyntiau â phosibl yn ein gweithgarwch rheolaidd. Rydym yn annog aelodau ‘Holi’ i fod yn aelodau o Rwydwaith Cydgynhyrchu Cymru, ac rydym yn ceisio eu helpu o ran eu gwaith, ond hefyd ychwanegu ato drwy yn ein meysydd diddordebau proffesiynol penodol. Rydym hefyd yn gweithio ochr yn ochr ag ymchwilwyr sy'n rhan o isadeiledd Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru (megis Ysgol Ymchwil Gofal Cymdeithasol Cymru, Canolfan PRIME Cymru) a Chanolfannau Rhagoriaeth eraill a ariennir gan Lywodraeth Cymru. Nid oes gennym ddeiliaid swyddi ffurfiol, ond, hyd yn hyn, mae'r grŵp wedi'i alw ynghyd yn anffurfiol gan Gideon Calder a Nicola Blunden.

 

Beth ydyn ni'n ei wneud?

Rydym yn dod ynghyd bob deufis mewn gwahanol leoliadau ar draws Cymru. Rydym yn cynnal rhestr e-bost fel ffordd o gadw mewn cysylltiad rhwng ein cyfarfodydd. Mae ein haelodau'n rhannu gwybodaeth am faterion hyfforddiant, digwyddiadau siarad cyhoeddus, ymchwil, a mathau eraill o weithgarwch sy'n gysylltiedig â chydgynhyrchu. Rydym yn cynllunio ein digwyddiadau ein hunain, sy'n canolbwyntio ar agweddau penodol ar ymchwil cydgynhyrchu. Drwy'r dulliau hyn, a rhai eraill, rydym yn ceisio sicrhau bod deall cydgynhyrchu – sut mae'n gweithio, ar gyfer pwy mae'n gweithio, sut olwg fydd arno pan fydd yn gweithio, a beth yw'r heriau a'r cwestiynau sy'n deillio ohono – yn rhywbeth y mae Cymru'n arfer ei drafod.

 

Sut yr ydyn ni'n wahanol?

A ninnau'n ymchwilwyr, yr hyn sy'n ein cysylltu yw ein diddordeb proffesiynol mewn cydgynhyrchu fel maes ymchwil bywiog, newidiol a chynyddol hollbwysig. A ninnau'n gydgynhyrchwyr, mae ein diddordeb proffesiynol mewn ymchwil yn ein cysylltu â'n gilydd. Lluosogrwydd yw'n hethos ni; rydym o'r farn bod gwahanol ffyrdd o sicrhau sgiliau a gwybodaeth bwysig sy'n gysylltiedig â chydgynhyrchu, ac y dylai'r rhain ffynnu ochr yn ochr â'i gilydd. Rydym o'r farn mai mynd ar drywydd gwybodaeth mewn ffordd luoseddol a chynhwysol yw'r ymgorfforiad mwyaf gwir o'r hyn y mae cydgynhyrchu yn ei olygu. Rydym hefyd yn cydnabod na ddylem, oherwydd holl werth ac addewidion cydgynhyrchu, ei drin mewn ffordd ddelfrydyddol. Ni fydd cydgynhyrchu yn datrys popeth. Mae'n bosibl y bydd yn cyflwyno ei broblemau newydd a blinderus ei hun. Bydd yn cyflwyno cwestiynau nad oes gennym atebion parod iddynt ar hyn o bryd. Serch hynny, mae hyn i gyd yn rhan o'r hyn sy'n ei gwneud yn gyfres gyffrous a chynhyrchiol o faterion i'w gweithio arnynt – a'r hyn sy'n golygu bod y gwaith ei hun mor hollbwysig.

Ariennir â balchder gan

&