jump to content

My Home Life Cymru

My Home Life Cymru

Mae My Home Life Cymru wedi'i gyd-gynnal gan y Ganolfan Ymchwil Heneiddio a Dementia a Ysgol Cymru gyfer Ymchwil Gofal Cymdeithasol ac Coleg y Gwyddorau Dynola Choleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd ym Mhrifysgol Abertawe

Mae My Home Life Cymru yn rhaglen ryngwladol sy'n anelu at wella ansawdd bywyd i'r rhai sy'n byw, marw, ymweld â nhw a gweithio mewn cartrefi gofal a lleoliadau iechyd a gofal cymdeithasol eraill. Mae'r rhaglen yn gweithio yng Nghymru, Lloegr, yr Alban, Gogledd Iwerddon, yr Almaen ac Awstralia.

Am ragor o wybodaeth, ebostiwch  info@walessscr.org. 

 Ein Gweledigaeth

Byd lle mae pob cartref gofal yn lle gwych i fyw, marw, ymweld a gweithio

Lle mae cartrefi gofal:

  • Wedi'u cefnogi i gyflawni eu potensial
  • Yn cael eu gwerthfawrogi ac yn cael eu hymddiried ynddynt gan weithwyr proffesiynol allanol
  • Wedi'u hanwylo gan eu cymunedau lleol

Ein Dull

Datblygu arfer gorau gyda'n gilydd

Fe wnaeth ein hymchwil ar yr hyn y mae pobl hŷn eu heisiau a beth sy'n gweithio mewn cartrefi gofal adnabod wyth thema arfer gorau. Y rhain yw: Cynnal adnabod, Rhannu penderfyniadau, Creu cymuned, Rheoli trawsnewidiadau, Gwella iechyd a gofal iechyd, Cefnogi diwedd bywyd da, Hyrwyddo diwylliant cadarnhaol a Chadw'r gweithlu sy'n addas i bwrpas1.

Ffocysu ar berthnasoedd

Yn sail i'r wyth thema mae ffocws ar wella perthnasoedd trwy alluogi pobl i deimlo'n ddiogel, perthyn, parhad, pwrpas, cyflawniad ac arwyddocâd2.

Bod yn werthfawrogol

Er mwyn cefnogi newid yn ymarferol, mae My Home Life yn tynnu ar Ymchwiliad Gwerthfawrogi3. Mae gennym ddiddordeb mewn hyrwyddo deialog gadarnhaol trwy ofyn Beth sy'n gweithio'n dda? Sut hoffech chi i bethau fod? Sut allwn ni gydweithio i wneud iddo ddigwydd? Beth allwn ni ei wneud gyda'n gilydd i wneud iddo ddigwydd yn fwy? Mae'r ymagwedd yma’n ail-ymglymu ac ailgyfnerthu pobl i herio'r sefyllfa bresennol a chludo datblygu arferion ymarfer ymlaen.

Rhaglen Cymorth Arweinyddiaeth My Home Life Cymru

Hoffem roi'r cyfle i chi weithio gyda ni i ddatblygu ymarfer mewn perthynas â gwella bywydau'r rhai sy'n byw, yn marw, yn gweithio ac yn ymweld â chartrefi gofal.

Efallai y bydd yr ymagwedd a ddefnyddiwn yn y rhaglen yn wahanol i gyrsiau hyfforddi eraill yr ydych wedi bod arni yn y gorffennol. Ein dull o ddysgu yw beth mae rhai pobl yn galw yn dysgu trwy brofiad, sy'n golygu mai ffocws canolog yw gweithio gyda'ch profiadau o roi gofal, arwain timau a datblygu arferion. Mae'r cyfranogwyr blaenorol wedi eu synnu gan faint y maent yn mwynhau dysgu a datblygu arfer yn eu lleoliad gofal. Ein hymrwymiad i chi yw eich cynorthwyo i hyrwyddo newid diwylliannol cadarnhaol yn eich lleoliad gofal. Oddi wrthych chi, mae arnom angen eich ymrwymiad i gymryd rhan yn y rhaglen a gyda'r bobl sy'n ffurfio eich grŵp dysgu. Rydym yn sylweddoli bod yr ymrwymiad i'r rhaglen am gyfnod sylweddol ond bydd eich presenoldeb yn cael y gwerth gorau a chefnogwch eich cydweithwyr.

E-bostiwch cydlynydd y rhaglen Suzy Webster: Suzanne.Webster@Swansea.ac.uk.

1. NCHR&D Forum (2007) My Home Life: Quality of life in care homes – Literature review, London: Help the Aged (Available at: http://myhomelife.org.uk/wp-content/uploads/2014/11/mhl_review.pdf)


2. Nolan, M., Brown, J., Davies, S., Nolan, J. and J. Keady. (2006). The Senses Framework: Improving care for older people through a relationship-centred approach. University of Sheffield. ISBN 1-902411-44-7.


3. Reed, J (2007) Appreciative Inquiry. Research for Change, London: Sage.


4. Dewar B and Nolan M (2013) Caring about caring: Developing a model to implement compassionate relationship centred care in an older people care setting, International Journal of Nursing Studies, 50(9):1247-58.

Ariennir â balchder gan

&