jump to content

Partneriaid a Chydweithredwyr

Mae’r ysgol yn gweithio mewn partneriaeth ar draws seilwaith gofal cymdeithasol ac ymchwil. Rydym yn gweithio’n agos gyda Phrifysgolion ar draws Cymru, Gofal Cymdeithasol Cymru, Awdurdodau Lleol, y seilwaith Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru a ariennir, sefydliadau’r Trydydd Sector, grwpiau cymunedol, ymarferwyr, ac aelodau o’r cyhoedd. Os hoffech chi neu eich sefydliad weithio gyda ni, mae croeso ichi gysylltu â ni.

 

Caiff rhwydwaith ENRICH Cymru ei gyd-gynnal gan y Ganolfan Ymchwil Heneiddio a Dementia, Ysgol Cymru ar gyfer Ymchwil Gofal Cymdeithasol ac Coleg y Gwyddorau Dynola Choleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd ym Mhrifysgol Abertawe.

Bwriad ENRICH Cymru yw gwella bywydau trigolion a staff Cartrefi Gofal ledled Cymru trwy ddatblygu a hwyluso rhwydwaith o Gartrefi Gofal 'parod ymchwil'. Bydd y rhwydwaith yn hyrwyddo cyfnewid syniadau a gwybodaeth ymchwil, a meithrin cyd-greu ymchwil sy'n berthnasol i'r materion cyfredol yn y sector Cartrefi Gofal. Gwahoddir Cartrefi Gofal ac Ymchwilwyr ledled Cymru i ymuno â'r rhwydwaith i ddarparu mwy o gyfleoedd i brosiectau ymchwil newydd ac arloesol gael eu cynnal.

Mae My Home Life Cymru wedi'i gyd-gynnal gan y Ganolfan Ymchwil Heneiddio a Dementia a Ysgol Cymru gyfer Ymchwil Gofal Cymdeithasol ac Coleg y Gwyddorau Dynola Choleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd ym Mhrifysgol Abertawe

Mae My Home Life Cymru yn rhaglen ryngwladol sy'n anelu at wella ansawdd bywyd i'r rhai sy'n byw, marw, ymweld â nhw a gweithio mewn cartrefi gofal a lleoliadau iechyd a gofal cymdeithasol eraill. Mae'r rhaglen yn gweithio yng Nghymru, Lloegr, yr Alban, Gogledd Iwerddon, yr Almaen ac Awstralia.

Mae’r Ysgol yn hynod falch o fedru cyhoeddi ei bod yn rhannol-ariannu ExChange. Gan weithio’n agos gyda ExChange byddwn yn cefnogi’r broses o fobileiddio gwybodaeth am waith yr Ysgol.

Rhwydwaith Cymru gyfan yw ExChange, a'i nod yw dod â gweithwyr, ymchwilwyr a'r rheini sy'n defnyddio gwasanaethau ynghyd i rannu profiadau ac arbenigedd, ac i ddysgu o'i gilydd. Ein nod yw gwella gwaith cymdeithasol a gwasanaethau gofal cymdeithasol drwy sbarduno trafodaeth a meithrin perthnasau parhaus rhwng pobl â gwahanol mathau o arbenigedd. 

Mae Gwasanaeth Cynllunio a Chynnal Ymchwil (RDCS) Cymru Gyfan yn fenter a gyllidir gan Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru sy'n gweithredu trwy dair uned treialon ar draws Cymru (Uned Dreialon De-ddwyrain Cymru (SEWTU, Prifysgol Caerdydd); Sefydliad Hap-dreialon mewn Iechyd Gogledd Cymru (NWORTH, Prifysgol Bangor); ac Uned Treialon Abertawe (STU, Prifysgol Abertawe). Mae'n derbyn cefnogaeth gan Wasanaeth Cymorth Economeg Iechyd Cymru (WHESS).

Siarter Gwasanaeth Cynllunio a Chynnal Ymchwil Cymru Gyfan

 

Holi: Mae Ymchwil Cydgynhyrchiol yng Nghymru yn sefydliad newydd sydd â’r nod o ddod â phobl ynghyd o wahanol sectorau sydd â diddordeb mewn ymchwilio cydgynhyrchu, a chydgynhyrchu ymchwil – gyda llawer ohonynt â diddordeb penodol mewn gofal cymdeithasol.

Dilynwch Holi ar Twitter @HoliCopro i gael diweddariadau a rhagor o wybodaeth.

Ariennir â balchder gan

&